Aksym "tiko" Plakhov
1
4
Benfreha "neyo67" Hicham
Aksym "tiko" Plakhov
1
Benfreha "neyo67" Hicham
4
DATA
STATUS
concluído
MODALIDADE
RODADA
Round 1
Partida 1
Nome
Pontuação
Aksym "tiko" Plakhov
Benfreha "neyo67" Hicham