Tassal 'Tass' Rushan
2
0
Brian 'Brian' Savary
Tassal 'Tass' Rushan
2
Brian 'Brian' Savary
0
Nazwa przeciwnika
Punktacja
Tassal 'Tass' Rushan
Brian 'Brian' Savary