Tassal 'Tass' Rushan
2
0
Brian 'Brian' Savary
Tassal 'Tass' Rushan
2
Brian 'Brian' Savary
0

Gracze w meczu

Tassal 'Tass' Rushan

Country: Wielka Brytania

Brian 'Brian' Savary

Country: Francja