Victor "Delfin-1" Sanches
1
1
Aksym "tiko" Plakhov
Victor "Delfin-1" Sanches
1
Aksym "tiko" Plakhov
1

Gracze w meczu

Victor "Delfin-1" Sanches

Country: Hiszpania

Aksym "tiko" Plakhov

Country: Ukraina