Aksym "tiko" Plakhov
1
4
Benfreha "neyo67" Hicham
Aksym "tiko" Plakhov
1
Benfreha "neyo67" Hicham
4
Nazwa przeciwnika
Punktacja
Aksym "tiko" Plakhov
Benfreha "neyo67" Hicham