Aksym "tiko" Plakhov
1
1
August 'Agge' Rosenmeier
Aksym "tiko" Plakhov
1
August 'Agge' Rosenmeier
1
DATA
STATUS
ukończony
DYSCYPLINA
RUNDA
Round 6
Gra nr 1
Nazwa przeciwnika
Punktacja
Aksym "tiko" Plakhov
August 'Agge' Rosenmeier