PRODIGY_V
2
2
August 'Agge' Rosenmeier
PRODIGY_V
2
August 'Agge' Rosenmeier
2
DATA
STATUS
ukończony
DYSCYPLINA
RUNDA
Round 5
Gra nr 1
Nazwa przeciwnika
Punktacja
PRODIGY_V
August 'Agge' Rosenmeier