PRODIGY_V
3
4
Aksym "tiko" Plakhov
PRODIGY_V
3
Aksym "tiko" Plakhov
4
DATA
STATUS
ukończony
DYSCYPLINA
RUNDA
Round 4
Gra nr 1
Nazwa przeciwnika
Punktacja
PRODIGY_V
Aksym "tiko" Plakhov