5 Men and a flying Donkey
0
2
Senior Squad
5 Men and a flying Donkey
0
Senior Squad
2
DATA
STATUS
ukończony
DYSCYPLINA
RUNDA
Round 3
Gra nr 1 (ukończona)
Nazwa przeciwnika
Punktacja
5 Men and a flying Donkey
4
Senior Squad
40
Gra nr 2 (ukończona)
Nazwa przeciwnika
Punktacja
5 Men and a flying Donkey
5
Senior Squad
30