Renaissance Polat Otel - Tahir - Juve
2
1
Denizbank - Oğuzhan - Man. City
Renaissance Polat Otel - Tahir - Juve
2
Denizbank - Oğuzhan - Man. City
1

Jugadores en el encuentro

Renaissance Polat Otel - Tahir - Juve

No hay información de este jugador.

Denizbank - Oğuzhan - Man. City

No hay información de este jugador.