CiNOZE
L
W
Zip Zoup Zaap
CiNOZE
Loss
Zip Zoup Zaap
Win

Players in the match

CiNOZE

CNZ Kat
No information on this player
CNZ Flarone
No information on this player
Tristus
No information on this player
CNZ Ardha
No information on this player
CNZ Yandere
No information on this player

Zip Zoup Zaap

KNX Sengleur
No information on this player
KNX Vulca
No information on this player
KNX Bronwie
No information on this player
KNX Łafleur
No information on this player
TamoZ Le Soleil
No information on this player
KNX Garguentua
No information on this player