نیروی انتظامی
W
L
دهیاری نوکند
نیروی انتظامی
Win
دهیاری نوکند
Loss
DATE
STATUS
completed
DISCIPLINE
ROUND
Round 1