دهیاری طناک
W
L
متحدان کویر سربیشه
دهیاری طناک
Win
متحدان کویر سربیشه
Loss
DATE
STATUS
completed
DISCIPLINE
ROUND
Round 1