PRILEP
16
0
POLTERGEI5T
PRILEP
16
POLTERGEI5T
0
DATA
STATUS
concluído
RODADA
Round 1
NOTAS

POLTERGEI5T was disqualified because one player failed to join.

Partida 1 (concluído)
Mapa
Mirage
Nome
Pontuação
PRILEP
16
POLTERGEI5T
0