[EPFL] Merci Michel
0
3
[EPFL] C twa le kaptain
[EPFL] Merci Michel
0
[EPFL] C twa le kaptain
3
DATA
STATUS
ukończony
DYSCYPLINA
RUNDA
Round 2
Gra nr 1
Nazwa przeciwnika
Punktacja
[EPFL] Merci Michel
[EPFL] C twa le kaptain
Gra nr 2
Nazwa przeciwnika
Punktacja
[EPFL] Merci Michel
[EPFL] C twa le kaptain
Gra nr 3
Nazwa przeciwnika
Punktacja
[EPFL] Merci Michel
[EPFL] C twa le kaptain
Gra nr 4
Nazwa przeciwnika
Punktacja
[EPFL] Merci Michel
[EPFL] C twa le kaptain
Gra nr 5
Nazwa przeciwnika
Punktacja
[EPFL] Merci Michel
[EPFL] C twa le kaptain