Playoffs > Winners Bracket > WB Round 2
Morbak
V
F
Zash | xBr
Morbak
Victoire
Zash | xBr
Forfait
Nom
Personnages
Score
Morbak
-
Zash | xBr
-