orKs Black
0
6
Pulse Altaïr
orKs Black
0
Pulse Altaïr
6
DATE
STATUT
terminé
TOURNOI
TOUR
Round 2
Manche 1 (terminée)
Nom
Score
orKs Black
0
Pulse Altaïr
6