Tassal 'Tass' Rushan
2
0
Brian 'Brian' Savary
Tassal 'Tass' Rushan
2
Brian 'Brian' Savary
0

Players in the match

Tassal 'Tass' Rushan

Country: United Kingdom

Brian 'Brian' Savary

Country: France